понеділок, 7 травня 2018 р.

10 травня – 75 років від дня народження Галини Стельмащук – українського етнолога та мистецтвознавця, члена Національної спілки художників України

       
Результат пошуку зображень за запитом "стельмащук галина" 
Галина Григорівна Стельмащук – український вчений, педагог, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України.
Галина Стельмащук народилася 10 травня 1943 року у с. Городині Торчинського, тепер Рожищенського району. Коли Галині було п’ять років родина майбутньої дослідниці зазнала репресій. У 1952 році Г. Г. Стельмащук потрапила у дитячий розподільник у м. Луцьк, де у свідоцтві про народження записали, що народилася у м. Луцьку. У тому ж 1952 році з розподільника була направлена у дитячий будинок с. Крупа-Границя Луцького району Волинської обл. де у 1960 році закінчила середню школу, а у 1971 році – Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. У 1976–1989 роках працювала у Львівському відділенні Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, де займалася науковою та експедиційною роботою. З 1989 року й до нині працює у Львівській національній академії мистецтв. А з 2003 року очолює кафедру історії і теорії мистецтв Львівської національної академії мистецтв.
Коло наукових інтересів Г. Г. Стельмащук покриває досить багато напрямів, серед них: історія та теорія образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавча критика, етнологія.
Основний напрям наукових студій Г. Г. Стельмащук – є вивчення українського строю. Особливу увагу дослідниця звертає на такий малодосліджений його елемент як головний убір. Варто зазначити, що у своїх працях, окрім опису зовнішнього вигляду головного убору, науковець вказує на його зв’язок зі звичаями і обрядами, на атрибути-знаки весільних головних уборів.
Іншим важливим напрямом наукових досліджень Г. Г. Стельмащук є дослідження творчості українських митців у світі. Дослідниця у своїх працях відновлює для широкого загалу імена визначних митців українського походження, які покинули батьківщину в міжвоєнний період. Завдяки науковій роботі Г. Г. Стельмащук та організації нею виставок стають відомими для українців роботи Олександра Архипенка, Петра Андрусіва, Петра Мегика, Роберта Лісовського, Богдана Певного тощо.
У науковому доробку Г. Г. Стельмащук – понад 400 праць, серед яких варто виокремити: «Український народний одяг XVII – початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського» (1988, співав. Д. Крвавич), «Традиційні головні убори українців» (1993), «Український стрій» (2000, співав. М. Білан), «У XXI століття – з мистецтвом: довідник» (2000), «Екслібриси родини Опанащуків» (2007), «Творчий портрет Миколи Опанащука. Графіка. Малярство» (2007) та ін. Розділи в колективних монографіях: «Материальная культура. Полесье» (1988), «Лемківщина» (1999), «Історія Гуцульщини. Т. 6» (2001), «Історія української культури» (т. 2, 2001; т. 4, кн. 1, 2008), «Українське народознавство» (1994, 2004), «Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва» (1995), «Українське народознавство: підручник» (2004), «Україна козацька держава» (2004). Г. Г. Стельмащук є автором  низки наукових видань, зокрема, «Українське народне вбрання» (2013), «Українські народні головні убори» (2013), «Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ ст.» (2013).
У 2006 році у м. Луцьку Г. Г. Стельмащук презентувала монографію «Давнє вбрання на Волині: етнографічно-мистецтвознавче дослідження». Книга присвячена вбранню рідного краю авторки – Волині.
У 2016 році Г. Г. Стельмащук здобула премію Президента України «Українська книжка року». За вагомий внесок у розвиток українознавства було відзначено автора видання «Українські народні головні убори» Г. Г. Стельмащук та «Видавництво «Апріорі», яке видало книгу. У книзі подано ґрунтовну текстову частину, що доповнюється багатим ілюстративним матеріалом.
Вдало поєднує Г. Г. Стельмащук науку з педагогічною роботою. Серед її учнів – відомі художники, учасники багатьох виставок, наукові співробітники, педагоги, мистецтвознавці. Під її керівництвом успішно захистилися 19 кандидатів мистецтвознавства.
Г. Г. Стельмащук є членом двох Спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Львівській національній академії мистецтв та Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ), членом експертної Ради ДАК України (2009–2013). З 2014 року вона – голова спеціалізованої докторської вченої Ради у Львівській національній академії мистецтв. Крім того, науковець займає активну громадську позицію та бере участь в сучасному художньому процесі.
Світлана ЧибиракЛітература:
Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. – 2-е вид. – Львів : Апріорі, 2011. – 310 с.
Мистецтвознавчий автограф. Вип. 6/7 / упоряд. Г. Г. Стельмащук. – Львів : Сполом, 2014. – 319 с.
Українські митці у світі : матеріали до іст. укр. мистец. XX ст. / авт.-упоряд. Г. Г. Стельмащук. – Львів : Апріорі, 2013. – 516 с.
***
Стельмащук Г. Г. Давнє вбрання на Волині: етнографічно- мистецтвознавче дослідження : монографія / Г. Г. Стельмащук ; ред. Т. М. Демчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 278 с. : кольор. іл.
Стельмащук Г. Г. Екслібриси родини Опанащуків / Г. Г. Стельмащук ; Львівська нац. академія мистецтв. – Львів : Філевич Я. Ю., 2006. – 76 с. : iл.
Стельмащук Г. Г. Микола Опанащук. Творчий портрет митця: графіка, малярство / Г. Г. Стельмащук. – Львів : Філевич Я. Ю., 2007. – 186 с. : iл.        
Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців / Г. Г. Стельмащук. – Київ : Наук. думка, 1993. –  240 с.
Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук. – Львів : Апріорі, 2013. – 256 с. : іл.
Стельмащук Г. Г. Українські народні головні убори / Г. Г. Стельмащук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Апріорі, 2013. – 273 с. : кольор. іл.
***
Стельмащук Г. Вбрання заможних волинян XIV–XVI ст. / Г. Стельмащук  // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2005. –  С. 120–123.
Стельмащук Г. Г. Народне мистецтво в творчості українських професійних митців: історичний досвід, нові реалії / Г. Г. Стельмащук. //   Нове життя старих традицій : традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті : матеріали міжнар. наук. конф. в рамках V Міжнар. фест. укр. фольклору "Берегиня" / ред. В. Давидюк. – Луцьк, 2007. –  С. 121–124.
Стельмащук Г. Пізнаймо самих себе: штрихи до творчості Майї Білан, ретроспектива у 60-ті ; Етнограф, культуролог музеєзнавець Наталія Калашнікова ; Українська народна тканина / Г. Стельмащук // Мистецтвознавчий автограф : зб наук. пр. кафедри іст. і теор. мистец. Львів. Нац. акад. мистец. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 25–37, 250–251, 271–273.
Стельмащук Г. Роль етнічних традицій у вихованні молодої генерації / Г. Стельмащук // Минуле і сучасне Волині й Полісся: роде наш красний : матеріали Третьої Волин. обл. наук.-етногр. конф : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – Вип. 24. – С. 12–13.
Стельмащук Г. Самоідентифікація луцьких митців початку ХХІ сторіччя «Галереї – ІХ» / Г. Стельмащук // МІСТ : мистецтво, історія, сучаснісь, теорія : зб. наук. пр.  з мистецтвознавства і культурології. – Київ, 2006. – С. 344–346.
Стельмащук Г. Художній метал Олега Гаркуса: традиції та інновації / Г. Стельмащук // Образот. мистецтво. – 2012. – № 3/4. – С. 22–23.
***
Галина Стельмащук : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Р. Шпирало-Затолочна. – Львів : Афіша, 2004. – 52 с.
Мірошниченко-Гусак Л. 10 травня 70 років від дня народження Г. Г. Стельмащук (1943) – доктора мистецтвознавства, професора, члена Національної спілки художників України / Л. Мірошниченко-Гусак //  Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2012. – С. 62–64.
Стельмащук Галина Григорівна // Жінки України : біогр. енцикл. слов.  – Київ, 2001. – С. 434–435.
Стельмащук Галина Григорівна // Хто є хто в Україні 2001 / Київське наук. т-во ім. Петра Могили ; уклад. та ред. вид.: Ю. Марченко, О. Телемко. – Київ, 2001. – С. 434–435.
Галина Стельмащук: творчий пошук триває // Образот. мистецтво. – 2013. – № 1. – С. 126–127.
Якимчук Л.  "Українська книжка року" : [Указом "Про присудження щорічної премії Президента України "Українська книжка року" відзначено українських авторів та видавництва", зокрема, Галині Стельмащук та "Видавництву "Апріорі" за книгу "Українські народні головні убори"] / Л. Якимчук // Культура і життя. – 2016. – 5 серп. – С. 2.
***
Стельмащук Галина Григорівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу :  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%. Назва з екрану.
Стельмащук Галина Григорівна [Електронний ресурс] // Національна академія мистецтв України : сайт. – Режим доступу : http://academia.gov.ua/sites/Stelmashuk/Stelmashuk.htm. – Назва з екрану.
Стельмащук Галина Григорівна [Електронний ресурс] // ЛНАМ : сайт. – Режим доступу :  http://lnam.edu.ua/uk/faculty/art-history/theory/teachers/vikladach-kafedri/stelmaschuk. – Назва з екрану.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пройдімося рідним містом

Чергова екскурсія в рамках проекту «Пройдімося рідним містом» відбулася за маршрутом: Волинська ДОУНБ ім. Олени Пчілки – Найд...